Slovníček pojmů a definic, FAQ

Slovníček pojmů a definic

Adaptivní režim regulace xCC: Automaticky přizpůsobuje, na základě algoritmů, výkon topného zdroje s ohledem na vliv (teplotu) prostoru, kde je umístěno referenční čidlo.

Alternativní režim: Provozní režim zdroje otopné soustavy s tepelným čerpadlem, při kterém je využíván pouze bivalentní zdroj pro zvýšení výstupní teploty topné vody na odpovídající úroveň. Obvykle se používá u soustav, které nevyhovují nízkoteplotnímu spádu 55/45 °C.

Akustický tlak, hladina akustického tlaku (Lp): Vzniká následkem změn tlaku vzduchu způsobených zvukovými vlnami, energií emitovanou zdrojem hluku. Nejnižší akustický tlak, který je ještě lidským uchem vnímán, se nazývá práh slyšitelnosti. Nejvyšší akustický tlak, který ještě lidské ucho snese, se nazývá práh bolesti. Velikost hladiny akustického tlaku se udává v logaritmické stupnici s jednotkami dB (decibel). Součtem hodnot dvou stejně silných zvuků se hodnota na logaritmické stupnici nezdvojnásobí, zvýší o 3 dB. Spolu s hladinou akustického tlaku musí být vždy také udána vzdálenost. Zdvojnásobením vzdálenosti (ve které je hladina akustického tlaku udaná, nebo změřená) od zdroje hluku se sníží hladina akustického tlaku o 6 dB.

Akustický výkon, hladina akustického výkonu (Lw): Vzniká energií emitovanou zdrojem hluku měřené za předdefinovaných podmínek. Hladina akustického výkonu je nezávislá na poloze zařízení, okolních podmínkách a vzdálenosti od měřeného bodu. Velikost hladiny akustického tlaku se udává v logaritmické stupnici s jednotkami dB (decibel). Akustický výkon má vyšší hodnotu než akustický tlak, nenechte se tím zmást.

Bivalence: Označení pro provoz tepelného čerpadla s přídavným, obvykle elektrickým zdrojem tepla v době, kdy výkon tepelného čerpadla nestačí pro pokrytí potřeby tepla. Opakem je monovalence, při níž tepelné čerpadlo pokrývá celou potřebu tepla.

Bivalentní zdroj: Přídavný, obvykle elektrický zdroj tepla, který je používám společně s tepelným čerpadlem v době, kdy výkon tepelného čerpadla nestačí pro pokrytí potřeby tepla.

Bod bivalence: Venkovní teplota, při níž se vyrovnají tepelné ztráty objektu a výkon tepelného čerpadla.

Čtyřcestný ventil: Speciální ventil, který umožňuje elektrickým povelem zaměnit vývody kompresoru (sání a výtlak) za účelem obrácení funkce tepelného čerpadla (reverzace chodu).

Dálková správa: Umožňuje na dálku, nejčastěji přes internet, ovládat a nastavovat parametry zařízení, tepelného čerpadla.

Diagnostika, dálková diagnostika: Umožňuje na dálku, nejčastěji přes internet, sledovat provoz zařízení, tepelného čerpadla, a detekovat nežádoucí stavy (kritické i nekritické).

Deskový výměník: Tepelný výměník, který se skládá ze svazku speciálně prolisovaných a spojených desek, obvykle z nerezové oceli.

Dvojitý rotační kompresor: Dvoustupňový rotační vačkový kompresor, jeho konstrukce umožňuje plynulou změnu výkonu při řízení frekvenčním měničem. Elektronika řídí elektromotor (frekvencí a amplitudou napájení), a tak plynule reguluje okamžitý výkon kompresoru, a tím i celého zařízení v širokém rozsahu.

EHPA: Evropské asociaci tepelných čerpadel, v současné době sdružuje 21 zemí a neustále se rozšiřuje.

Ekvitermní regulace: Je založená na nastavení teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě tak, aby v domě (místnosti) byla požadovaná teplota. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti zůstala konstantní.

Elektromagnetický ventil (EMV): Ventil v okruhu kapalného chladiva, který lze otevřít elektrickým signálem.

EN 14511: Evropská norma, stanovuje termíny a definice pro hodnocení a určování výkonu vzduchem nebo vodou chlazených klimatizátorů vzduchu, jednotek pro chlazení kapalin, tepelných čerpadel typu vzduch-vzduch, voda-vzduch, vzduch-voda a voda-voda s elektricky poháněnými kompresory, které jsou používány pro vytápění nebo chlazení prostoru. Tato evropská norma neplatí pro tepelná čerpadla pro sanitární teplou vodu.

EN 14825: Evropská norma, platí pro klimatizátory vzduchu, tepelná čerpadla a jednotky pro chlazení kapalin. Uvádí postupy výpočtu pro stanovení referenčního chladicího faktoru daného období SEER a SEERon a referenčního topného faktoru SCOP, SCOPon a SCOPnet. Postupy mohou být založeny na vypočítaných nebo naměřených hodnotách. V případě naměřených hodnot tato evropská norma zahrnuje postupy pro stanovení hodnot výkonu EER a COP během aktivního režimu jednotky za podmínek částečného zatížení. Zahrnuje také postupy zkoušek pro zjištění spotřeby elektrické energie při vypnutém stavu pomocí termostatu, v pohotovostním režimu a v režimu zahřívání skříně kompresoru. Je výchozím dokumentem pro výpočet energetické účinnosti tepelných čerpadel v budovách v topném režimu, odpovídajícímu EN 15316-4-2. Byla zavedena z důvodu, že tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a jednotky pro chlazení kapalin se doposud vybíraly a srovnávaly pouze při jmenovitých podmínkách. Tyto podmínky nereprezentují běžné provozní podmínky zařízení během sezóny. Provozní podmínky mohou být lépe posouzeny porovnáváním zařízení při reprezentativním sníženém výkonu a stanovením chladicího faktoru a topného faktoru daného období.

Ekodesign: Obecně označuje design, který do vývoje a návrhu produktů zahrnuje i hledisko ochrany životního prostředí. Jde o systematický proces navrhování a vývoje výrobku, který vedle klasických vlastností jako je funkčnost, ekonomičnost, bezpečnost, ergonomičnost, technická proveditelnost, estetičnost apod., klade velký důraz na dosažení minimálního negativního dopadu výrobku na životní prostředí, a to z hlediska jeho celého životního cyklu.

Energetický štítek: Udává jednoduchou formou spotřebiteli informaci o energetické náročnosti výrobku.Od 26. září 2015 je povinnost výrobců a dovozců zdrojů tepla (tepelných čerpadel) vystavit energetický štítek na základě měření dle ČSN EN 14825.

Nařízení Evropské komise 813/2013 a 814/2013 předepisují požadavky ekodesignu pro uvádění zdrojů tepla na trh v Evropské unii. U tepelných čerpadel pro vytápění se hodnotí: • sezónní energetická účinnost vytápění pro nízkoteplotní systémy • sezónní energetická účinnost vytápění pro vysokoteplotní systémy • hladina akustického výkonu. Na trh je možné uvádět pouze tepelná čerpadla splňující požadovanou minimální energetickou účinnost a maximální hladinu akustického výkonu. Pro snadné srovnání kvality jsou tepelná čerpadla zařazena do energetických tříd účinnosti A+++. A++, A+ atd… Energetický štítek obsahuje vždy dvě hodnoty účinnosti. První je pro nízkoteplotní systémy vytápění (podlahové vytápění), kde se uvažuje s teplotou topné vody 35 °C. Druhý údaj je pro vysokoteplotní systém vytápění (radiátory), kde se uvažuje s teplotou topné vody 55 °C.

Energetická třída (spotřebiče): Určuje množství spotřebovávané elektrické energie spotřebičem používaným na území Evropské unie. Energetické třídy jsou definovány směrnicemi EU a jednotlivé členské země je pak zabudovávají do svých legislativ. Každý spotřebič musí pak být takovou značkou označen. Toto označení bývá součástí energetického štítku, jehož používání je v Evropské unii povinné.

Expanzní zařízení (expanzní nádoba): Součást zabezpečovacího zařízení vodních tepelných soustav umožňující vyrovnávání objemových změn vody, a to bez zbytečných ztrát vody, a udržování přetlaku v otopné soustavě v předepsaných mezích.

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (anuloid): Odděluje otopnou soustavu od okruhů zdroje tepla (tepelné čerpadlo, kotel), tím zajišťuje hydraulickou stabilitu zdrojového okruhu. Zdrojový okruh není ovlivněn příbytkem dynamického tlaku oběhových čerpadel a zároveň je v něm zajištěn požadovaný průtok jednotlivými zdroji.

Chladivo: Látka, která se snadno odpařuje a zkapalňuje a slouží k přenosu tepla v chladivovém okruhu. Pro toto použití musí mít vhodné termodynamické a chemické vlastnosti.

Chladivo R-410a: Patří do látek HFC, je směsí R-32/R-125 50/50 %, používá se pouze s olejem POE. Obchodní názvy jsou například Forane 410a, Solkane 410a, SUVA 9100. Bod varu je při atmosférickém tlaku –51,6 °C, teplotní skluz asi 0,1 K. Je to téměř azeotropní směs. ODP = 0,00, GWP = 2 340. Je nehořlavé, nevýbušné, nejedovaté. Má podobné termodynamické vlastnosti jako R-22a R-407c, udává se u něj vyšší chladicí faktor. Vyžaduje ale vyšší tlaky (až 4 MPa), proto se používají modifikované kompresory a kondenzátory pro vyšší provozní tlaky. Díky vyšším tlakům vychází systémy s R-410a pro stejný výkon rozměrově menší.

Invertor: Měnič kmitočtu (nebo také měnič frekvence, frekvenční měnič) je zařízení, které slouží k přeměně elektrického proudu s určitým kmitočtem na elektrický proud s jiným kmitočtem. Frekvenční měnič mění síťové napětí (konstantní frekvence a amplituda) na napětí variabilní frekvence a amplitudy. Tím umožní plynule regulovat otáčky trojfázových motorů.

Kondenzátor: Výměník určený pro výměnu tepla mezi chladivem a otopnou soustavou (topnou vodou). Na primární straně kondenzuje horké stlačené plynné chladivo, které předává teplo vodě na sekundární straně výměníku.

Konvenční tepelné čerpadlo vzduch-voda: Tepelné čerpadlo, u něhož nelze regulovat výkon. Pracuje v režimu start/stop. Aby nedocházelo k cyklování (zapínání a vypínání v rychlém sledu), které má negativní vliv na životnost tepelného čerpadlo, zařazuje se do otopné soustavy taktovací nádoba, která umožňuje prodloužení doby chodu kompresoru. Taktovací nádoba se často nesprávně označuje jako akumulační nádoba, což však neodpovídá její skutečné funkci.

Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda: Kompletní tepelné čerpadlo je umístěno v jedné kompaktní jednotce.

Obvykle se kompaktní tepelná čerpadla používají pro venkovní instalace. Tato tepelná čerpadla mají menší nároky na montáž oproti splitovým tepelným čerpadlům. Jejich nevýhodou však je, že topná voda jde mimo objekt a je proto nutné vždy vyřešit, aby topná voda nezamrzla a nepoškodila samotné tepelné čerpadlo i otopnou soustavu.

Kompaktní tepelné čerpadlo se vyrábí také pro vnitřní instalaci. V tomto případě je však nutné zajistit přívod a odvod vzduchu, který instalaci prodražuje.

MCS (Microgeneration Certification Scheme): značka britského standardu kvality

Nízkopotenciální teplo: Tepelná energie o nízké teplotě, která se nehodí pro přímé použití.

Obnovitelná energie: Energie obsažená v okolním vzduchu, vodě, zemi, ve slunečním záření a také v rostlinách.

Otevřená soustava: Otopná soustava, v níž je teplonosná látka trvale v přímém kontaktu s ovzduším (otevřená expanzní nádoba).

Otopná (vytápěcí) soustava: Soubor koncových částí tepelné soustavy určený pouze pro vytápění. Prostřednictvím spotřebičů tepla v jednotlivých místnostech zajišťuje předepsaný teplotní stav vnitřního prostředí. Začíná v tom místě tepelné soustavy, ve kterém jsou parametry teplonosné látky upraveny pouze pro potřeby vytápění. V případě, že zdroj tepla dodává teplo pouze pro vytápění, je vytápěcí soustava shodná s tepelnou soustavou.

PENB: Průkaz energetické náročnosti budov slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy - kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G (podobně jako energetický štítek spotřebiče). Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení.

PREDICTherma: Funkce regulačního systému xCC založená na předpovědi počasí. Umožňuje řídit topný zdroj, tepelné čerpadlo, s ohledem na přicházející změnu počasí.

Propojovací vedení (u splitových tepelných čerpadel): Potrubí z mědi (používané pro chladírenské účely, jde o jinou měď, než která se používá pro rozvody topení) s izolací, které spojuje venkovní jednotku tepelného čerpadla s vnitřní jednotkou tepelného čerpadla. V potrubí koluje chladivo.

Q label: Evropská značka kvality. Výrobky označené touto značkou musely projít akreditovanou zkušebnou, udávané parametry jsou ověřené, na výrobky existuje v České republice servis, dodávky náhradních dílů jsou garantovány nejméně po dobu deseti let.

Regulace (ústřední) zdroje tepla: Regulace tepelného výkonu do spotřebiče tepla změnou teploty teplosměnné látky v ústředním místě.

Regulace (místní) spotřebiče tepla: Regulace tepelného výkonu do prvku sdílení tepla změnou množství teplonosné látky nebo její teploty místně podle teploty vytápěného prostoru.

Sezonní topný faktor - SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance): Bezrozměrné číslo, které udává poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií (elektrickým příkonem) za topné období. Udává průměrný topný faktor za celé topné období při zvolené tepelné ztrátě objektu Pdesighn, dané venkovní teplotě Tdesighn a venkovní teplotě při které dochází ke spínání bivalentního zdroje Tbivalent. Spotřeba elektrické energie zahrnuje celkovou spotřebu topného zdroje (tepelné čerpadlo, bivalentní zdroj, oběhové čerpadlo otopné soustavy, řídicí systém, energii spotřebovanou při odtávání, stand by režim). Měření se provádí podle normy EN 14825.

Splitové tepelné čerpadlo vzduch-voda: Skládá se z vnitřní jednotky (velmi tichá) a venkovní jednotky, přes kterou prochází vnější vzduch, ze kterého se odebírá tepelná energie o nízké teplotě. Venkovní a vnitřní jednotku tepelného čerpadla spojuje propojovací vedení. Jde o uzavřený okruh, ve kterém koluje chladivo.

Pozor: Nelze zaměňovat s tepelným čerpadlem – venkovní kompakt (venkovní jednotka) s vnitřní jednotkou (obvykle obsahuje zásobník TUV), kdy vnitřní a venkovní jednotku spojuje potrubí s topnou vodou.

Spotřebič tepla: Zařízení, které slouží k předávání tepla pro vytápění (topné těleso), ohřev vzduchu (ohřívač vzduchu), ohřev vody (ohřívač vody), ohřev technologické látky (ohřívač technologické látky).

SVT kód: Kód, který uděluje Státního fondu životního prostředí ČR výrobkům, které schválil pro dotační programy. Podle SVT kódu lze vyhledat konkrétní výrobek, typové označení výrobku a výrobce nebo jeho IČ.

Tepelné čerpadlo (TČ): Zařízení používané k získávání tepelné energie z nízkopotenciálních zdrojů tepla.

Tepelná soustava: Soustava, ve které se teplo vyrábí a dopravuje kapalinami nebo parami potrubím ke spotřebičům. Sestává ze zdrojů tepla, rozvodů tepla (tvoří je tepelná síť, úpravny parametrů a tepelné přípojky), odběrů tepla.

Tepelná ztráta: Ztrácený tepelný výkon, značení Ф (kW).

Tepelné zisky: Teplo, které vzniká uvnitř místnosti nebo do vytápěné místnosti vniká a které je z jiných zdrojů, než je vytápěcí zařízení.

Tepelný výkon: Teplo předané v určitém čase, značení Ф (kW).

Teplo: Energie látky projevující se určitou teplotou vzhledem k teplotě referenční, značení Q (kWh, GJ). V publikaci se raději používá značení E (kWh, GJ), neboť nemůže dojít k záměně se starým značením tepelného výkonu.

Teplota: Stav prostředí nebo látky, značení Θ (°C, K).

Teplotní rozdíl: Rozdíl dvou teplot, značení ΔΘ (K).

Topné období: Časové období, pro něž je nutné vytápění pro udržení vnitřní výpočtové teploty v místnostech budovy.

Tlaková ztráta: Úbytek přetlaku vzniklý při průtoku prvky nebo částmi tepelné soustavy. Závislost tlakových ztrát na průtoku není lineární a obvykle se vyjadřuje graficky nebo tabulkou. Udává se v kPa, nebo někdy v metrech vodního sloupce. Tlakové ztrátě 1 kPa odpovídá asi 1 m vodního sloupce. Důležitý údaj například u výměníků, potrubí, ventilů.

Topný faktor tepelného čerpadla - COP (Coefficient Of Performance): Bezrozměrné číslo, které udává poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií (elektrickým příkonem). Udává se pro konkrétní laboratorní podmínky. Měření se provádí podle normy EN 14511, nejčastěji pro podmínky A2/W35 (A = teplota vzduch, W = teplota topné vody).

TV (TUV): Teplá (užitková) voda, je ohřátá pitná voda, která musí splňovat předpisy vycházející ze Směrnice ECC.

Uzavřená soustava: Otopná soustava s teplonosnou látkou bez přímého spojení s ovzduším.

Výpočtová venkovní teplota: Výpočtová venkovní teplota, která se užije při výpočtu tepelných ztrát.

Výpočtová vnitřní teplota: Výsledná teplota stanovená ve středu vytápěného prostoru (ve výšce 0,6 až 1,6 m) užitá pro výpočet návrhových tepelných ztrát.

Vyrovnávací nádoba: Plní funkci hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků. Zároveň zvyšuje objem topné vody v otopné soustavě, pokud je v otopné soustavě málo vody s ohledem na bezproblémový provoz tepelného čerpadla.

Vytápěný prostor: Prostor, který má být vytápěn na stanovenou výpočtovou vnitřní teplotu

Výměník, výměník tepla, tepelný výměník: Obecný název přístroje sloužícího k přenosu tepla z jednoho média do druhého bez jejich fyzického kontaktu.

Výparník: Výměník tepla určený k přenosu tepla mezi zdrojem vnějšího nízkopotenciálního tepla (vzduch, voda, nemrznoucí směs) a chladivem. Jeho primární stranou teče (nebo obtéká zvenku, podle konstrukce) médium, ze kterého se odebírá teplo (vzduch, voda, nemrznoucí směs), a v sekundární straně se odpařuje vstřikované kapalné chladivo.

x Cascade Control/xCC: Regulační systém vyvinutý společností KUFI INT, s.r.o., který reguluje a řídí celý topný systém – zdroje i spotřebičů tepla. S velkým úspěchem je využíván u tepelných čerpadel AC Heating řady Convert AW, u kterých výrazně přispívá ke zvýšení ekonomiky provozu a prodloužení životnosti.

Zdroj tepla (ZT): Zařízení, ve kterém se získává teplo pro tepelnou soustavu. Teplo se získává buďvyužíváním prvotní nebo druhotné energie. Zdrojem tepla může být kotelna, teplárna, kogenerační zařízení (vše se spalováním paliv), dále výměníky tepla, tepelná čerpadla (vše druhotné teplo), tepelná čerpadla, sluneční kolektory (vše prvotní energie). V kotlích může také docházet k přeměnám energií, např. z elektřiny na teplo. Obecně lze za zdroje tepla považovat zařízení, kterými vstupuje teplo do soustav (i dílčích).

Zóna: Prostor nebo skupina prostorů s podobnými tepelnými charakteristikami.

Zónová regulace: Místní regulace zóny, která sestává z více než jednoho prostoru.

 

 

 

Často kladené otázky (FAQ)

Pro Váš snazší přístup k informacím jsme připravili následující sekci, ve které zodpovíme nejčastěji kladené otázky, s nimiž se setkáváme. Pokud zde odpověď na Vaši otázku nenajdete, kontaktujte nás prostřednictvím poptávkového formuláře nebo telefonicky.
 

1. Jak to, že Vaše tepelná čerpadla nemusí mít akumulační zásobník, když téměř všichni dodavatelé tepelných čerpadel tento zásobník vyžadují?

Tepelná čerpadla Convert AW, na rozdíl od konvenčních systémů bez plynulého řízení výkonu, umí modulovat výkon od cca 30 % do 100 %. Není proto nutné energii složitě a se ztrátami ukládat do akumulačního zásobníku a je možné vyrobit jen nezbytné množství tepla, které stačí na aktuální krytí tepelných ztrát budovy. Výsledkem je efektivnější provoz a nižší pořizovací náklady – není nutná akumulační nádoba a další oběhové čerpadlo. Tepelné čerpadlo je také možné naddimenzovat nad tepelné ztráty domu, a tím posunout bod bivalence dále směrem k nižším venkovním teplotám.

2. Vaše tepelná čerpadla běží téměř neustále. Jaká je u nich spotřeba elektřiny, když se prakticky nikdy nevypínají?

Spotřeba elektřiny je závislá na energetických požadavcích domu a na celoročním průměrném topném faktoru tepelného čerpadla. Naše systémy mají vyšší průměrný topný faktor proti konvenčním systémům. Pokud jsou správně navrženy (dimenzovány), neběží po většinu topné sezóny na plný výkon. Další velkou výhodou je elektronický expanzní ventil, který zvyšuje energetickou účinnost při částečném zatížení. Životnost kompresoru je navíc výrazně vyšší, protože jeho celkové zatížení je nižší (nižší provozní tlaky, absence rázů při zapnutí, nižší otáčky, atd.). Porovnáme-li to s automobilem, můžeme najít následující analogii – v případě, že pojedete z Prahy do Brna po dálnici rychlostí 200 km/h (pomineme-li pokutu za rychlost…) a na polovině cesty zastavíte na 1 hodinu, budete mít výrazně vyšší spotřebu, než když pojedete stejnou trasu bez zastávky za stejný čas, konstantní rychlostí 100 km/h.

3. Jak je tepelné čerpadlo řízeno? Je možné ho ovládat na dálku?

Tepelné čerpadlo Convert AW je řízeno ekvitermně, tzn. v závislosti na venkovní teplotě, regulačním systémem xCC. Do systému je možné zařadit i prostorový přístroj, který tuto křivku koriguje. Regulační systém xCC se nastavuje a ovládá přes panel ve vnitřní jednotce, přes počítač prostřednictvím webového rozhraní (např. pomocí prohlížeče Internet Explorer nebo Mozilla Firefox), případně prostorovým přístrojem. Další možností je integrovaný dotykový LCD displej.
Tepelné čerpadlo vybavené regulací xCC je možné snadno připojit k internetu přes místní počítačovou síť LAN nebo WLAN (Wi-Fi), případně pomocí modemu GPRS.
xCC si poradí i s nevyhovující topnou soustavou. U topných soustav, které nevyhovují nízkoteplotnímu spádu 55/45 °C, není nutné používat drahá a neúčinná vysokoteplotní tepelná čerpadla. Regulační systém xCC umí automaticky přejít do alternativního režimu a použít bivalentní/záložní zdroj pro zvýšení výstupní teploty topné vody na odpovídající úroveň.

4. Jak řeší Vaše zařízení odtávání? Jak dlouho a jak často tento jev trvá?

Odtávání výparníku se děje plně automaticky, a to na základě podmínek vypařování. Když je výparník zanesen vrstvou ledu a nedochází tak k optimální tepelné výměně, automaticky se reverzuje režim vytápění na režim odtávání (energie z topné soustavy se bere zpětně na roztání ledové vrstvy výparníku). V tomto režimu jsou ventilátory venkovní jednotky vypnuté a jednotka běží v režimu chlazení. Délka odtávacího cyklu je podmíněna faktory, které se zakládají na měřené teplotě výparníku a čase. Doba odtávání se obvykle pohybuje do 1–2
minut. Vezmeme-li v úvahu doběh a rozběh kompresoru, je nutné k době odtávání připočítat cca 2 minuty.

5. Jak je to s topným faktorem (COP) u těchto zařízení? Máte k dispozici tabulku závislosti topného faktoru na venkovní teplotě?

Účinnost zařízení je závislá především na teplotě výstupní vody, která je značně proměnná právě v závislosti na druhu topné soustavy a jejím kvalitativním provedení. U systémů tepelných čerpadel bez frekvenčních měničů, která mají kompresor buď zapnutý, nebo vypnutý, je možné topný faktor odečíst snadno. Tepelná čerpadla AC Heating mají frekvenční měnič (invertor), který v součinnosti s elektronickým expanzním ventilem nastavuje podmínky zcela individuálně, v závislosti na okamžité potřebě na dodávku tepelné energie. Ostatně i každý z uživatelů má úplně jinou topnou soustavu, tepelnou ztrátu a jiné dimenzování. Důležité je, jaký průměrný topný faktor bude po celý rok. U systému s podlahovým topením se průměrný COP pohybuje někde kolem hodnoty 3,5–3,8, v závislosti na klimatických podmínkách, kvalitě topné soustavy, tepelné ztrátě objektu a dimenzování tepelného čerpadla. Tepelná čerpadla s frekvenčním měničem jsou účinnější, jsou-li naddimenzována. Při podmínkách A7 (venkovní teplota vzduchu v °C) a W35 (teplota topné vody v °C) je při 50% zatížení topný faktor 4,5, zatímco při 100% zatížení je při stejných podmínkách „pouze“ 3,6. Je zřejmé, že pokud osadíte výkonnější tepelné čerpadlo, budete odměněni lepším topným faktorem.
Parametry tepelného čerpadla Convert AW naleznete zde. Tepelná čerpadla AC Heating s frekvenčním měničem mají topný faktor (COP) v průměru až o 30 % vyšší než konvenční, tzv. fixspeedová zařízení (zap./vyp. s akumulační nádobou).

6. Jak je to se životností systémů AC Heating?

Životnost tepelného čerpadla je dána zejména životností kompresoru. U tepelných čerpadel AC Heating řady Convert AW nedochází k rázům při zapínání a vypínání, kompresor běží téměř nepřetržitě v provozních podmínkách, v průměru na 50 %. Proto je jeho životnost prokazatelně vyšší než u konvenčních systémů, u kterých dochází k vypínání a zapínání a kompresor běží vždy na 100 %. V tepelných čerpadlech AC Heating řady Convert AW je použit speciální dvojitý rotační kompresor  japonské firmy Toshiba a jeho životnost je výrobcem testována na 100 000 moto hodin v plné zátěži. V režimu topení v sezónním provozu je předpokládaná životnost cca 20 let.

7. Je možné tepelné čerpadlo Convert AW kombinovat s nějakým dalším zdrojem, např. se stávajícím elektrokotlem, plynovým kotlem či krbovou vložkou?

Systémy AC Heating jsou variabilní a umožňují využití stávajících zdrojů tepla. Naši specialisté navrhnou vždy takové řešení, aby tepelné čerpadlo dodalo co nejvíce energie a případný deficit automaticky doplňoval stávající zdroj tepla, který bude využit jako bivalentní/záložní zdroj (např. stávající elektrokotel). Chce-li někdo občas použít nějaký jiný zdroj, např. kotel na tuhá paliva, solární systém či krbovou teplovodní vložku, nový regulační systém xCC využití těchto alternativních zdrojů umožňuje. Pokud je zaznamenána aktivita solárního systému nebo krbové vložky, xCC automaticky vyhodnotí, zda je nutné, aby bylo tepelné čerpadlo v chodu. Postupně se snižuje jeho výkon v součinnosti s neřízeným zdrojem tepla a může dojít i k jeho odstavení. Po skončení dodávky tepla z neřízeného zdroje se opět jeho činnost automaticky obnoví.

8. Jak se tepelné čerpadlo dimenzuje?

Tepelné čerpadlo AC Heating s plynulou regulací výkonu je výhodné vždy dimenzovat na plnou tepelnou ztrátu objektu. Máme-li rodinný dům o tepelné ztrátě např. 10 kW/–12 °C, je třeba instalovat takové tepelné čerpadlo, které tento výkon bude dodávat právě při teplotě –12
°C. Zvolíme typ Convert AW16. Je možné dimenzovat i s vyšší rezervou, protože tepelné čerpadlo dokáže automaticky přizpůsobit výkon. Pokud se dostane pod hranici 30 %, může dojít k dočasnému odstavení, které je ovšem řízené. Následný rozběh je pozvolný, s předehřevem kompresoru. Před rozběhem tepelného čerpadla se kompresor sám krátce zahřeje přes vinutí motoru, a poté se rozběhne v zahřívacím režimu při minimálních otáčkách. Pokud nejsou dosaženy provozní parametry, elektronika nedovolí zvýšení výkonu na požadovanou mez.

9. Jaká je maximální vzdálenost mezi vnitřní a vnější jednotkou? Je třeba systém plnit nemrznoucí směsí?

Maximální vzdálenost je díky elektronicky řízenému expanznímu ventilu prodloužena až na 70 metrů. Převýšení může být až 30 metrů. Topný systém se nemusí plnit žádnou nemrznoucí směsí. Nejlépe je použít obyčejnou vodu, která je nejlevnější a má také nejlepší vlastnosti z hlediska proudění a předávání tepla. V propojovacím vedení mezi vnitřní a venkovní jednotkou tepelného čerpadla se nachází pouze chladivo. Samotná tepelná výměna mezi chladivem a topnou vodou se děje až uvnitř domu, ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla v nerezovém deskovém výměníku. Ve vnitřní jednotce je také oběhové čerpadlo, které pohání vodu topným systémem. Toto oběhové čerpadlo vždy volíme podle aktuálních tlakových ztrát topného okruhu. Standardně je použito čerpadlo Wilo Star RS 25/6.

10. Jaký objem vody musí být v systému?

U tepelného čerpadla je vyšší objem vody lepší z hlediska akumulačních schopností topného systému. Větší teplosměnná plocha topné soustavy = vyšší účinnost = více tepla. Pokud bude topný systém objemný, znamená to, že se bude déle nahřívat, ale o to déle potom bude hřát. Vyšší objem přinese vyšší stabilitu v regulaci topné soustavy.
Např. samotížná topná soustava, kde byl dříve provozován kotel na tuhá paliva, je pro osazení tepelného čerpadla mnohdy optimální, protože topná tělesa i rozvody bývají předimenzované.

11. Lze tepelným čerpadlem vytápět dům a současně ohřívat bazénovou vodu i bazénovou halu?

Tepelná čerpadla AC Heating jsou nově vybavena regulačním systémem xCC, který umožní vytápět více topných zón s přiřazenými prioritami, tedy i bazén a topný systém v bazénové místnosti. Systém xCC umí navíc automaticky přizpůsobit teplotu v bazénové místnosti teplotě bazénové vody, aby nedocházelo k rosení a následné tvorbě plísní. Uživatel si jednoduše zvolí, jakou teplotu chce ve které zóně mít. Systém xCC je velmi variabilní a umožňuje snadno nastavit nejrůznější režimy vytápění. Tato flexibilita přináší výraznou úsporu při realizaci, neboť projektanta neomezuje místní stav zapojení topného okruhu, jako je tomu u konvenčních regulátorů, které umí jen omezený počet hydraulických zapojení. Často není nutné topný okruh fyzicky adaptovat na dané doporučené schéma, protože se místo toho adaptuje regulační systém xCC, který se přizpůsobí danému uspořádání. Tento přístup je průlomem v oblasti regulací.
Rádi Vám individuálně navrhneme optimální zapojení.

12. Jak je řešen ohřev TUV?

Ohřev TUV tepelným čerpadlem je vždy oproti ohřevu TUV jen elektrickým tělesem výrazně levnější. Ohřev je možný dvěma způsoby. Naše systémy jsou variabilní, a proto záleží jen na Vás, který způsob ohřevu zvolíte.
A) Předehřev TUV – V době topné sezóny dochází k předehřevu TUV na teplotu topné vody tepelným čerpadlem a dohřevu na požadovanou teplotu elektrickým tělesem nebo plynovým kotlem. Mimo topnou sezónu je TUV ohřívána na požadovanou teplotu jen elektrickým tělesem nebo plynovým kotlem. Pro tento způsob ohřevu je možné použít zásobník, ve kterém dochází k předehřevu vody (obvykle 100 l), a klasický elektrický bojler, nebo bojler ohřívaný

plynovým kotlem, který vodu dohřívá na požadovanou teplotu (lze využít Váš stávající bojler, popřípadě průtokový ohřívač). Vhodný je také kombinovaný bojler.
B) Celoroční ohřev TUV tepelným čerpadlem – Po celý rok je voda ohřívána na teplotu maximálně 55 °C jen tepelným čerpadlem. Součástí tepelného čerpadla je regulační systém xCC, který umožní dle požadavků topného systému a zásobníku TUV buď topit, nebo ohřívat TUV. Ohřev je velmi rychlý a obvykle má vždy přednost před topením. Pro ohřev TUV doporučujeme nerezové bojlery tank-in-tank ACV s životností 30 let.

13. Vyřizujete pro Vaše tepelná čerpadla dotace?

Našim klientům samozřejmě zdarma poskytujeme podporu při zpracování a vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám.
Společnost KUFI INT, s.r.o., divize AC Heating je zapsána v „Seznamu odborných dodavatelů“ (SOD) a naše výrobky jsou v „Seznamu výrobků a technologií“ (SVT). Pomůžeme Vám při zpracování podkladů formou poradenství, zpracováním projektové dokumentace či kompletním zpracováním dokumentace autorizovanou osobou.

14. Poskytujete pro Vaše zákazníky konzultace týkající se instalace tepelného čerpadla?

Tato služba je poskytována zájemcům o naše tepelná čerpadla zdarma, v rámci technické podpory. Je velmi účelné využít našich bohatých zkušeností v oblasti tepelných čerpadel. Návštěva našeho technika u Vás nebo cesta k nám se mnoha zákazníkům již vyplatila. Rádi poskytneme konzultaci každému, kdo se zajímá o problematiku vytápění tepelným čerpadlem, tedy možná právě Vám. Termín setkání si můžete rezervovat zde.

15. Jak je to se zárukou a servisem?

Na tepelná čerpadla řady Convert AW poskytujeme plnou záruku 7 let. V případě poruchy je možné volat naši technickou podporu. Naši technici vyřeší 90 % problémů se zákazníkem během telefonické konzultace a na základě diagnostiky poruch. Je-li zařízení napojeno na internet, je možné detekovat poruchu přímo našimi techniky. V případě, že není možné vyřešit problém na dálku, odstraní naši specialisté poruchu na místě zpravidla do 48 hodin – bezplatně, po dobu 7 let.

V případě, že jste v této sekci nenašli odpověď na Váš dotaz, kontaktujte prosím naše aplikační specialisty.

Váš tým specialistů AC Heating

 

Máte dotaz k tepelným čerpadlům?
Napište nám
nebo zavolejte na 775 640 374.

Navštivte nás na Veletrhu ForArch 2017

2017  
05.09.
Zašleme Vám vstupenku zdarma.

[ celý článek ]

Jak začít s výběrem tepelného čerpadla

2017  
25.08.
Rozhodli jste se vytápět Váš dům tepelným čerpadlem. Na trhu je v tomto oboru nabídka velmi bohatá. Jak se v ní zorientovat? Co by měl zájemce o tepelné čerpadlo vědět a jak při výběru postupovat?

[ celý článek ]

Kotlíkové dotace se opět rozbíhají

2017  
04.08.
Plánujete využít kotlíkovou dotaci na výměnu starého kotle za tepelné čerpadlo?

[ celý článek ]

Archiv článků  
Napište nám Zavolejte nám